Dulce de leche

Kawa arabica o smaku dulce de leche ( kajmaku).